Những cô gái nhạy cảm...

Những cô gái nhạy cảm...

Những cô gái nhạy cảm... Cô gái nhạy cảm là người rất để tâm đến câu nói của người khác, chỉ là một câu nói mà người ta tùy tiện nói ra cũng...

Xem thêm  
Đối với anh thì em là gì?

Đối với anh thì em là gì?

Đối với anh thì em là gì? Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho mọi thứ, nhưng cũng là kết thúc của mọi sự. Cuộc sống này rất dễ bắt đầu một điều...

Xem thêm