Anh có khỏe không?...

Anh có khỏe không?...

Anh có khỏe không?... Nếu có chiếc hộp nào đủ lớn để cất đi bao yêu thương đôi ta ngày qua, em muốn đi tìm nó, em muốn nhìn thấy nó. Sau cùng, để...

Xem thêm