Truyện cổ tích cậu bé thông minh

Truyện cổ tích cậu bé thông minh

Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng, cha đánh trâu cày, con đập đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi: - Này ông lão kia! Trâu...

Xem thêm